Pirkimo taisyklės

 • Pirkimo internetu WWW.BGCPARDUOTUVE.LT taisyklės

  Šios pirkimo internetu taisyklės yra neatskiriama nuotolinės sutarties, kurią šalys sudarė užsakymo, kurį Klientas pateikė mūsų elektroninėje parduotuvėje www.bgcparduotuve.lt pagrindu. Šiose internetinės parduotuvės taisyklėse išdėstytos prievolės yra privalomos. Šių taisyklių pažeidimas gali būti laikomas pagrindu nutraukti nuotolinę sutartį. Sutartis galioja neribotai.
  Pateikdamas užsakymą Klientas patvirtina, kad internetinės parduotuvės taisykles perskaitė, suprato ir su jomis sutinka. Jei Klientas nėra perskaitęs internetinės parduotuvės taisyklių ir su jomis nėra sutikęs, Klientui neleidžiama pateikti užsakymų mūsų elektroninėje parduotuvėje www.bgcparduotuve.lt

  1. www.bgcparduotuves.lt veiklą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia UAB „BGC service“, juridinio asmens kodas 302472344, PVM mokėtojo kodas LT100005201011, buveinės adresas V.A. Graičiūno g. 32D, Vilnius LT-02244. 
  2. bgcparduotuve.lt parduodamus produktus, išskyrus kai šiose Taisyklėse aiškiai nurodyta priešingai, Pirkėjui parduoda Pardavėjas.
  3. Pirkėju laikomas bet kuris asmuo, perkantis bgcparduotuve.lt ar besinaudojantis kitomis parduotuvės paslaugomis (toks asmuo šiose Taisyklėse vadinamas Pirkėju). Naudotis parduotuve ir joje pirkti turi teisę pilnamečiai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas.
  4. bgcparduotuve.lt turi teisę, tačiau neįsipareigoja, leisti registruotis ir Pirkėju laikyti ir juridinius asmenis, veikiančius per įgaliotus atstovus. Tačiau visų pirma yra mažmeninės prekybos interneto parduotuvė, skirta vartotojams, t.y., fiziniams asmenims, įsigyjantiems produktus savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams. bgcparduotuve.lt parduotuvė nėra specialiai skirta asmenims, ketinantiems prekiauti ar įsigyti produktus verslo ar profesiniams poreikiams.
  5. Pardavėjas pasilieka teisę nepriimti užsakymų, nevykdyti užsakymų ar juos atšaukti, naikinti registracijas, jei Pirkėjas užsako neįprastai didelius produktų kiekius (neatsižvelgiant į tai, produktai užsakomi vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir Pardavėjas turi pagrindo manyti, jog Pirkėjo veikla turi didmeninio pirkimo požymių.
  6. Energinius gėrimus visais atvejais turi teisę užsisakyti ir atsiimti tik ne jaunesni nei 18 m. asmenys. Alkoholinius gėrimus visais atvejais turi teisę užsisakyti ir atsiimti tik blaivūs ne jaunesni nei 20 m. asmenys.
  7. Jei Pirkėjas įvykdo registraciją bgcparduotuve.lt, jis visais atvejais pateikia besąlyginį patvirtinimą, kad atitinka šių Taisyklių ir teisės aktų reikalavimus, keliamus Pirkėjui, norinčiam teisėtai naudotis parduotuve.
  8. Pirkėjas ir Pardavėjas komunikuoja (įskaitant bet kokių prašymų, pranešimų, pretenzijų teikimą) pasinaudodami mobiliosios aplikacijos funkcionalumais arba elektroniniu paštu – Pirkėjui korespondenciją siunčiant jo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, Pardavėjui korespondenciją siunčiant el. paštu labas@bgcparduotuve.lt.
  2. Taisyklių statusas ir taikymas
  1. Šios pirkimo interneto platformoje bgcparduotuve.lt taisyklės (šiame dokumente vadinamos Taisyklėmis) nustato naudojimosi mobiliąja aplikacija ir internetine parduotuve www.bgcparduotuve.lt (abi kartu ir/ar kiekviena atskirai Taisyklėse vadinamos bgcparduotuve.lt) sąlygas tvarką.
  2. Šios Taisyklės yra taikomos, Pirkėjui renkantis, užsakant, perkant, atsiimant, grąžinant produktus, siūlomus bgcparduotuve.lt interneto platformoje, taip pat naudojantis bet kuriomis paslaugomis.
  3. Šios Taisyklės kartu yra nuotolinė pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. Taisyklės sudarytos, turi būti aiškinamos vadovaujantis ir santykiams, kuriems jos taikomos, galioja Lietuvos Respublikos teisė.
  4. Alkoholinių gėrimų prikimo ir pardavimo atveju atveju, atskiros aiškiai nurodytos šių Taisyklių nuostatos taikomos santykiams tarp Pirkėjo ir alkoholinių gėrimų pardavėjo – trečiojo asmens.
  5. Pirkėjas neturi teisės teikti užsakymų bgcparduotuve.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis ar atskiromis jų nuostatomis nesutinka. Jei Pirkėjas užsako produktus per bgcparduotuve.lt parduotuvę, visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas visa apimtimi susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklių nuostatomis, ir prisiima bet kokią riziką dėl galimo neišsamaus susipažinimo su Taisyklėmis.
  6. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles savo pasirinktu metu ar būdu. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams taikoma ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo užsakymo pateikimo metu.
  7. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi bgcparduotuve.lt parduotuvės paslaugomis ir/arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas pažeidinėja Taisykles, registruodamasis arba atsiimdamas produktus nurodo tikrovės neatitinkančią informaciją, vykdo neteisėtą veiklą, bando pakenkti bgcparduotuve.lt parduotuvės veikimui, reputacijai, bgcparduotuve.lt parduotuvės ar duomenų saugumui, taip pat kitais atvejais, kai Pardavėjo nuomone tai būtina tinkamam veikimui užtikrinti ar to reikalauja verslo praktika.
  8. Pardavėjas gali bet kuriuo metu riboti, stabdyti ar nutraukti parduotuvės veiklą.
  9. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  10. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  3. Sutarties sudarymas
  1. Šiose Taisyklėse apibrėžta pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas įvykdo registraciją, suformuoja ir pateikia bgcparduotuve.lt parduotuvėje užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir mobiliojoje aplikacijoje arba Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu (jei produktai perkami internetinėje parduotuvėje) gauna Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
  2. Kai pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus konkretų produktą įsigyti leidžiama tik tam tikrus papildomus reikalavimus atitinkantiems asmenys (pasiekusiems tam tikrą amžiaus ribą, esantiems blaiviems, ir pan.), sutartis dėl tokio produkto pirkimo ir pardavimo tarp Pirkėjo ir Pardavėjo arba tarp Pirkėjo ir trečiojo asmens laikoma sudaryta, kai bgcparduotuve.lt kurjeris produktų pristatymo metu patikrina ir nustato, kad Pirkėjas ir/ar kitas produktus Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo turi teisę įsigyti užsakytus produktus.
  3. Kai naudojantis bgcparduotuve.lt užsakomi alkoholiniai ir energetiniai gėrimai (kuriuos įsigyti (užsakyti, atsiimti) turi teisę tik ne jaunesni nei 20 metų, neapsvaigę nuo alkoholio asmenys), Pirkėjo adresu atsiimančio pilnamečio asmens) asmens dokumentą, įvertina blaivumą, alkoholio pristatymo datą ir laiką ir kt.).
  4. Kurjeriui nustačius, kad Pirkėjas ar kitas produktus Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų alkoholinių gėrimų ar kitų specialiai reguliuojamų produktų, sutartis dėl alkoholinių gėrimų ar tokių kitų produktų laikoma nesudaryta, šie produktai Pirkėjui (ar kitam produktus Pirkėjo adresu siekiančiam atsiimti asmeniui) nėra perduodami ir jų kaina nei jų pristatymo kaina nėra grąžinama Pirkėjui – tokia kaina laikoma bauda, kompensuojančia minimalius nuostolius už Taisyklėse išdėstytos sutarties pažeidimus. Tokiu atveju bgcparduotuve.ltt turi teisę Pirkėjui negrąžinti ir pristatymo mokesčio ir/arba reikalauti atsiskaityti už produktų grąžinimą (grąžinimo kaina bet kuriuo atveju ne mažesnė, nei pristatymo kaina).
  4. Registracija ir prisijungimo duomenys
  1. Norintis pirkti bgcparduotuve.lt parduotuvėje siūlomus produktus asmuo privalo registruotis parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą: nurodyti savo vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomi produktai, telefono numerį, kitus produktų pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas privalo nurodyti ir juridinio asmens pavadinimą.
  2. Už registracijos duomenų išsamumą ir atitikimą tikrovei visa apimtimi atsako Pirkėjas.
  3. Registracijos duomenis pasikeitus, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Priešingu atveju Pirkėjas prisiima visą riziką dėl duomenų neatitikimo ir iš to kylančių Pirkėjo, Pardavėjo ir/ar trečiųjų asmenų nuostolių.
  4. Atlikdamas registraciją, Pirkėjas savo atsakomybe sukuria vartotojo vardą ir slaptažodį, ir privalo jų neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėja apie prisijungimo duomenų praradimą ar atskleidimą neįgaliotiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas prisiima visą riziką dėl trečiųjų asmenų naudojimosi Pirkėjo prisijungimo duomenimis ir iš to kylančių Pirkėjo, Pardavėjo ir/ar trečiųjų asmenų nuostolių. Pardavėjas jokiais atvejais neatsako už žalą, padarytą Pirkėjui, Pardavėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie bgcparduotuve.lt parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
  5. Rekomenduojama slaptažodį, kurį sudarytų ne mažiau kaip 8 simboliai (didžiosios ir mažosios raidės, skaitmenys, taškai, kiti skyrybos ženklai ir keisti slaptažodį kas 6 (šešis) mėnesius.
  5. Produktų kainos
  1. bgcparduotuve.lt parduotuvėje galimų užsakyti produktų kainos (taip Pirkėjo suformuotame užsakyme produktų kainos) nurodomos Eurais su PVM.
  2. Produktai Pirkėjui parduodamos kainomis, nurodytomis bgcparduotuve.lt parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Produktų (išskyrus alkoholinius gėrimus ar kitus produktus, kurių mažmeninė prekyba specialiai reguliuojama teisės aktų) kainos gali skirtis nuo atitinkamose trečiųjų asmenų valdomose fizinės prekybos vietose taikomų kainų; bet kuriuo atveju perkant bgcparduotuve.lt parduotuvėje vadovaujamasi tik parduotuvėje skelbiamomis produktų kainomis.
  3. Jei bgcparduotuve.lt kurjeris negali pristatyti konkretaus produkto ar tikslaus užsakyto produkto svorio, ir Pirkėjui, kaip tai numatyta Taisyklių 8.3 – 8.5 punktuose, pristatomas kitas, brangesnis produktas ar didesnis produkto kiekis (svoris), Pirkėjas neturi papildomai primokėti už brangesnį produktą ar didesnį produkto kiekį.
  4. Jei bgcparduotuve.lt kurjeris negali pristatyti konkretaus produkto ar tikslaus užsakyto produkto svorio, ir Pirkėjui, kaip tai numatyta Taisyklių 8.3 – 8.5 punktuose, pristatomas kitas, pigesnis produktas ar mažesnis produkto kiekis (svoris), Pirkėjo sumokėtos produkto kainos ir faktinės produkto kainos skirtumas grąžinamas Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas, pervedant šią pinigų sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas teikiant užsakymą.
  5. bgcparduotuve.lt turi teisę nustatyti minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turi užsakyti produktų parduotuvėje, jei nori pateikti užsakymą (ir, atitinkamai, sudaryti pirkimo ir pardavimo sutartį bei gauti pristatymo paslaugą). Į šią minimalią užsakymo sumą pristatymo paslaugos mokestis nėra įskaičiuojamas.
  6. Pristatymo kaina
  1. bgcparduotuve.lt parduotuvėje pristatymo paslaugų kainos (taip Pirkėjo suformuotame užsakyme pristatymo kaina) nurodoma Eurais su PVM.
  2. Už produktų pristatymo paslaugą mokamas mokestis, apskaičiuojamas ir taikomas Pirkėjo užsakymo pateikimo momentu. Šis mokestis gali būti nurodytas fiksuotas arba keistis priklausomai nuo Pirkėjo užsakytų produktų vertės ir/ar pristatymo termino. Pirkėjas bet kuriuo atveju vadovaujasi jo užsakymo pateikimo metu nurodoma pristatymo kaina.
  3. Jei bgcparduotuve.lt sistema Pirkėjui po užsakymo patvirtinimo leidžia papildyti pirkinių krepšelį, pristatymo paslaugos mokestis nesikeičia.
  7. Atsiskaitymo tvarka
  1. Pirkėjas moka už Produktus užsakymo metu vykdydamas išankstinį apmokėjimą.
  2. Už perkamus produktus Pirkėjas turi galimybę mokėti naudodamas savo mokėjimo kortelę – MasterCard, VISA ar VISA Electron debetinę ar kreditinę kortelę, jei tokia kortelė išduota Europos Ekonominės Erdvės šalyje; kitose šalyse išduotos mokėjimo kortelės bgcparduotuve.lt parduotuvėje gali būti neaptarnaujamos.
  3. Mokant už pirkinius Pirkėjo kreditine ar debetine kortele pirmąjį kartą, Pirkėjas turės suvesti sistemos reikalaujamus savo kortelės duomenis. Vėlesniais atsiskaitymo už pirkinius kreditine ar debetine kortele kartais, jei Pirkėjas sykį jau buvo atsiskaitęs bgcparduotuve.lt parduotuvėje, parduotuvės sistema pasiūlys atsiskaityti ta pačia kreditine ar debetine kortele, kuria Pirkėjas anksčiau bent kartą jau buvo atlikęs mokėjimą, ir nereikalaus iš naujo suvesti kortelės duomenų. Tokiu atveju, jei Pirkėjas sutiks užbaigti pirkimą mokėdamas ta pačia Pirkėjo kreditine ar debetine kortele, kuria Pirkėjas anksčiau jau buvo atsiskaitęs už pirkinius parduotuvėje, Pirkėjui pakaks pakartotinai įvesti Pirkėjo prisijungimo prie parduotuvės sistemos slaptažodį.
  4. Pirkėjas bet kuriuo metu prisijungęs prie bgcparduotuve.lt parduotuvės sistemos gali ištrinti mokėjimo kortelių, kuriomis anksčiau buvo atlikti atsiskaitymai parduotuvėje, duomenis/sąrašą.
  5. Nei nurodant kreditinės ar debetinės kortelės duomenis bgcparduotuve.lt sistemoje, nei atsiskaitant kreditine ar debetine kortele, Klientas parduotuvės sistemoje kortelės duomenų nepalieka, kadangi mokėjimo operacijos atlikimui Pirkėjas nukreipiamas į sertifikuoto paslaugos teikėjo saugų serverį. Iš šio serverio parduotuvės sistemai yra grąžinama tik dalinė informacija apie mokėjimo kortelės numerį.
  6. bgcparduotuve.lt sistemoje iš pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus patvirtinimą apie tinkamą Pirkėjo atsiskaitymą už pirkinius bei jų pristatymą, pradedamas vykdyti užsakymas ir pradedamas skaičiuoti pristatymo terminas.
  7. Jei Pirkėjas pageidauja gauti PVM sąskaitą-faktūrą, Pardavėjas ją išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 darbo dienas po produktų pristatymo. 
  8. Produktų surinkimas
  1. Pirkėjui pateikus užsakymą naudojantis bgcparduotuve.lt parduotuvės platforma vydomas surinkimas ir pakavimas. Pakavimo mokesčio nėra, skaičiuojama kaina tik už prekybinį maišelį 0,25eur/vnt.
  2. bgcparduotuve.lt kurjeriai ir darbuotojai dirba praėję Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos reglamentuojamus kursus ir gavę jų baigimo pažymėjimą. 
  3. Informacija apie produktų savybes, produktų aprašymai, informacija apie atitinkamo produkto ne/buvimą parduotuvėje yra pateikiama bgcparduotuve.lt, pardavėjas deda visas pastangas siekiant užtikrinti, jog ši informacija yra tiksli, teisinga, ir savalaikė, tačiau negali garantuoji jos visiško tikslumo bet kuriuo metu.
  4. bgcparduotuve.lt kurjeriai visuomet dės visas pastangas siekdami užtikrinti aukščiausią aptarnavimo kokybę ir įvykdyti Pirkėjo užsakymą kiek įmanoma tiksliau. Visgi pardavėjas negali užtikrinti, kad visi užsakymai bet kuriuo metu galės būti tinkamai ir visa apimtimi įvykdyti – dėl produktų nebuvimo prekybos vietose, jų svorio neatitikimo, kitų nuo trečiųjų asmenų ar išorinių aplinkybių priklausančių priežasčių kurjeriai gali neturėti galimybės tiksliai įvykdyti (dalies) užsakymo. Pirkėjui tai yra žinoma ir tai nėra laikoma įsipareigojimų pažeidimu.
  5. Tais atvejais, kai surenkant Pirkėjo užsakytus produktus, nėra tam tikro Pirkėjo užsakyto produkto ar jo kiekis mažesnis, nei Pirkėjo užsakytasis, bgcparduotuve.lt turi teisę nepristatyti šio produkto, pristatyti mažesnį produkto kiekį arba pasiūlyti Pirkėjui panašų produktą (pavyzdžiui, kito gamintojo produktą, turintį tokias pačias ar panašias savybes, arba kitą produktą, kuris galėtų dėl tokių pačių ar panašių savybių keisti užsakytąjį. Jei Pirkėjui toks panašaus produkto pristatymas nėra priimtinas, Pirkėjas bgcparduotuve.lt parduotuvės sistemoje turi galimybę pažymėti su tuo nesutinkantis. Jei panašaus produkto kaina yra didesnė už užsakytojo produkto, pirkėjo sąskaitoje rezervuojamos papildomos lėšos, kurių nepanaudota dalis po apsipirkimo grąžinama Pirkėjui į sąskaitą. Jei panašaus produkto kaina yra mažesnė už užsakytojo produkto, kainų skirtumas Pirkėjui grąžinamas Taisyklių 5.4 punkte nustatyta tvarka.
  6. Tais atvejais, kai Pirkėjas užsako sveriamą produktą, Pirkėjo užsakyme sveriamo produkto kaina skaičiuojama preliminariai, vadovaujantis Pirkėjo užsakytuoju svoriu. Dėl produkto specifikos ir/ar kitų aplinkybių, kurių bgcparduotuve.lt negali įtakoti, faktinis pristatomo produkto svoris gali skirtis nuo Pirkėjo užsakyto ir preliminariai apmokėto produkto svorio. Pirkėjas papildomai neprimoka produkto kainos, jei faktinis pristatyto produkto svoris kaina yra didesnis nei užsakytasis. Jei pristatyto produkto svoris yra mažesnis nei užsakytas produkto svoris, dėl svorio skirtumo susidaręs kainų skirtumas Pirkėjui grąžinamas Taisyklių 5.4 punkte nustatyta tvarka.
  9. Produktų pristatymas. Perdavimas ir priėmimas
  1. Pirkėjui pateikus užsakymą naudojantis bgcparduotuve.lt parduotuvės funkcionalumais, produktus Pirkėjo nurodytu adresu pristato bgcparduotuve.lt kurjeriai.
  2. Produktų pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pirkėjo tinkamo atsiskaitymo už produktus bei jų pristatymą.
  3. Vietas, į kurias bgcparduotuve.lt kurjeriai gali pristatyti produktus, galite patikrinti parduotuvėje skelbiamoje informacijoje. Jas gali nustatyti ir keisti savo nuožiūra.
  4. Pirkėjas (ar kitas pristatomus produktus priimantis asmuo) privalo patikrinti pristatytus produktus prieš juos priimdamas, ir netvirtina tinkamo siuntos pristatymo, perdavimo ir priėmimo, jei nustato bet kokius kiekio, kokybės, asortimento ar kitus neatitikimus, produktų ar pakuočių pažeidimus. Patvirtinęs tinkamą produktų perdavimą ir priėmimą, Pirkėjas vėliau neturi teisės reikšti pretenzijų dėl aukščiau nurodytų neatitikimų/pažeidimų.
  5. Panašaus produkto ar kito produkto kiekio pristatymas (kaip tai aptarta Taisyklių 8.3 – 8.5 punktuose) nelaikomas kiekio, kokybės, asortimento neatitikimu, o juos perdavus ir priėmus pristatymo metu, laikoma, kad bgcparduotuve.lt tinkamai įvykdė užsakymą.
  6. Jei Pirkėjas tikrindamas pristatytą siuntą nustato kiekio, kokybės, asortimento ar kitus neatitikimus, produktų ar pakuočių pažeidimus Pirkėjas informuoja apie tai per 24val telefonu 852602844 ar el paštu labas@bgcparduotuve.lt.
  7. Netinkamos kokybės produktai, produktai, kurie nebuvo užsakyti ar kurių pristatytas kiekis didesnis, nei užsakytasis, grąžinami kurjeriui.
  8. Jei Pirkėjui nėra pristatyti jo užsakyti produktai, arba jei užsakytų produktų kokybė netinkama, tokių apmokėtų produktų kaina grąžinama Pirkėjui per 5 darbo dienas, pervedant šią pinigų sumą jį į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas teikiant užsakymą.
  9. Jei Pirkėjas užsako alkoholinius gėrimus, visi į tokį užsakymą įtraukti produktai (ne tik alkoholiniai gėrimai) pristatomi ne anksčiau nei 10 val. ir ne vėliau nei 20 val., išskyrus sekmadienius. Rugsėjo 1 d. alkoholiniai gėrimai neparduodami, ir užsakymai, į kuriuos įtraukti alkoholiniai gėrimai, nėra vykdomi.
  10. Pirkėjas įsipareigoja priimti kurjerio pristatomas tuo adresu, kurį Pirkėjas parduotuvės sistemoje nurodė pristatymo adresu ir tuo metu, kurį Pirkėjas pasirinko užsakymui priimti. bgcparduotuve.lt neatsako už tinkamą savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, jei Pirkėjas nurodo netinkamą adresą arba pristatymo metu Pirkėjas nerandamas jo nurodytu adresu.
  11. bgcparduotuve.lt kurjeris, neradęs Pirkėjo jo nurodytu adresu Pirkėjo pasirinktu pristatymo laiku turi teisę perduoti pristatomus produktus kitam Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu esančiam pilnamečiam asmeniui, ir tai bus laikoma tinkamu sutartinių įsipareigojimų įvykdymu, o tokio kito asmens patvirtinimas apie produktų perdavimą ir priėmimą bus laikomas tinkamu Pirkėjo patvirtinimu apie perdavimą ir priėmimą. Pristatant alkoholinius gėrimus, energinius gėrimus ir kai kuriuos kitus produktus, gali būti taikomos papildomos sąlygos.
  12. Jei kurjeris neranda Pirkėjo jo nurodytu adresu Pirkėjo pasirinktu pristatymo laiku, ir nėra kito šių Taisyklių ir/ar teisės aktų reikalavimus atitinkančio asmens, kuriam kurjeris galėtų perduoti pristatytus produktus, laikoma tinkamai įvykdžiusia sutartinius įsipareigojimus ir neturi gabenti produktų iš naujo kitu laiku nei adresu, taip pat Pirkėjui nėra grąžinama Produktų nei pristatymo kaina.
  13. 9.14 punkte nurodytais atvejais bgcparduotuve.lt gali saugoti produktus iki pristatymo dienos 18val valandos, informuoti Pirkėją apie jų saugojimo vietos adresą ir sudaryti galimybę Pirkėjui suderintu laiku savo pastangomis ir sąnaudomis iš tokius produktus atsiimti. Šiuo atveju neįsipareigoja užtikrinti jokių specialių produktų saugojimo sąlygų, įskaitant specialios aplinkos saugojimui, kuri atitiktų higienos normų ar kitus specialius reikalavimus, ir neprisiima jokios atsakomybės už tokių tinkamai ir laiku užsakymo adresu nepriimtų produktų kokybę (įskaitant, bet neapsiribojant jų vartojimo savybių, išvaizdos, išsaugojimą, išlikimą tinkamomis naudoti, saugiomis ir pan.).
  10. Informacija apie produktus, jų kokybė, tinkamumo naudoti terminas
  1. Pardavėjas atsako už bgcparduotuve.lt internetinėje parduotuvėje užsakytų produktų pardavimą Pirkėjui, jų tinkamą pristatymą, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą.
  2. bgcparduotuve.lt parduotuvėje siūlomų įsigyti produktų savybės pateikiamos parduotuvėje skelbiamuose produktų aprašymuose, kuriuos skelbia bgcparduotuve.lt.Pardavėjas teikia platformą aukščiau nurodytai informacijai skelbti, atsako už produktų tinkamą surinkimą ir įsigijimą, formuluojamų užsakymų apskaitą, užsakymų įvykdymą/pristatymą.
  3. Pardavėjas bgcparduotuve.lt neatsako, jei parduotuvėje internete demonstruojami produktai savo spalva, forma ar kitais parametrais skiriasi nuo realių pristatytų produktų dėl neatitikimų informacijos perdavimo procese – pavyzdžiui, Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatyb ių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
  4. Jei taikytini teisės aktais nustato tam tikrų produktų tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas tokius produktus parduoda/pristato Pirkėjui taip, kad Pirkėjas turėtų realią galimybę pasinaudoti tokiais produktais iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  11. Pirkėjo teisė grąžinti produktus
  1. Pirkėjas turi teisę grąžinti produktus (atsisakyti bgcparduotuve.lt parduotuvėje sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties), jei nuo norimo grąžinti produkto pristatymo dienos nėra praėję daugiau, nei 14 kalendorinių dienų, ir jei nėra taikomi Taisyklių 12.2 – 12.5 punktuose ar teisės aktuose numatyti prekių grąžinimo/sutarties atsisakymo ribojimai.
  2. Grąžinti kokybiškų produktų (atsisakyti bgcparduotuve.lt parduotuvėje sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties) neturi teisės Pirkėjai, kurie negali būti laikomi vartotojais pagal taikytinus vartotojų teises reglamentuojančius teisės aktus t.y., juridiniai asmenys bei fiziniai asmenys, įsigyjantys produktus verslo, komerciniams, profesiniams poreikiams (perkantieji produktus ne asmeniniam/šeimos naudojimui, ne panaudojimui savo namų ūkyje).
  3. Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų produktų, jei tokie produktai patenka į teisės aktuose apibrėžtas išimtis (jei pagal taikytinus teisės aktus pardavėjas neprivalo priimti tokių grąžinamų produktų, arba jei dėl tokių produktų įsigijimo sudarytos nuotolinės sutartys negali būti pirkėjų nutrauktos be priežasties Taisyklėse nurodyta tvarka). Pavyzdžiui, neprivalo priimti grąžinamų kokybiškų:
  1. greitai gendančių produktų, taip pat produktų, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  2. produktų, kurie buvo parduoti supakuoti, bet po pristatymo buvo išpakuoti ir yra netinkami grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pavyzdžiui, daugumos kosmetikos priemonių ir pan.);
  3. vaizdo ar garso įrašų nei programinė įrangos, jei ji buvo parduota supakuota, bet po pristatymo buvo išpakuota;
  4. periodikos: laikraščių, periodinių leidinių, žurnalų.
  4. Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų produktų, jei jie po pristatymo buvo naudojami, yra sugadinti, praradę prekinę išvaizdą (įskaitant, jei nuimtos ir/ar pažeistos etiketės, nuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), praradę vartojamąsias savybes. Pirkėjas, norėdamas grąžinti produktą, turi užtikrinti, kad jis bus grąžintas originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo pristatytas, su visais pristatant pateiktais dokumentais ir priklausiniais.
  5. Pirkėjas neturi teisės grąžinti kokybiškų produktų, jei yra praleisti Taisyklėse ir/ar teisės aktuose nustatyti grąžinimo terminai.
  6. Jei Pirkėjas nori grąžinti produktus dėl netinkamos kokybės:
  1. nekokybiškas greitai gendančias prekes (maistą ir gėrimus, kurių galiojimo terminas trumpas, kuriems gamintojas yra nustatęs specialų temperatūrinį rėžimą) – Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui pranešimą apie grąžinimą Taisyklėse nustatyta tvarka ne vėliau, nei per 24 val. nuo tokio netinkamos kokybės produkto pristatymo momento;
  2. nekokybiškas ne greitai gendančias prekes – galima grąžinti teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka (jei gamintojas ar tretysis asmuo, kurio fizinėje mažmeninės prekybos vietoje bgcparduotuve.lt kurjeris surinko produktus, nenustato vartotojui palankesnio nei teisės aktuose numatytasis rėžimo).
  7. Norėdamas grąžinti pristatytą produktą, Pirkėjas pateikia grąžinimo prašymą el. paštu labas@bgcparduotuve.lt, nurodydamas produktą, užsakymo numerį, pristatymo datą. Pardavėjas turi teisę paprašyti Pirkėjo pateikti ir kitą informaciją, reikalingą tinkamam Pirkėjo teisių įgyvendinimui užtikrinti, įskaitant, paprašyti užpildyti specialias prašymų formas. Gavęs prašymą grąžinti produktą, Pardavėjas pateiks Pirkėjui pranešimą apie užklausos gavimą.
  8. Pateikęs pagrįstą prašymą dėl produkto grąžinimo, Pirkėjas ne greitai gendantį produktą privalo jį grąžinti ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų, greitai gendantį produktą – per 24 valandas, jei Pardavėjas nenurodo ilgesnio termino. Konkretų produkto perdavimo laiką ir vietą Pirkėjas derina su bgcparduotuve.lt atstovu, kuris pateikus grąžinimo prašymą su Pirkėju susisiekia jo nurodytais kontaktais.
  9. Kokybiškų produktų grąžinimo išlaidas, kurios bet kuriuo atveju yra ne mažesnės, nei jų pristatymo kaina, padengia Pirkėjas. Nekokybiškų produktų grąžinimo išlaidas padengia Pardavėjas.
  10. Už Pirkėjo tinkamai priimtus, bet vėliau grąžinamus produktus sumokėta kaina, o taip pat produkto pristatymo išlaidos, jei jos grąžintinos pagal Taisyklių 12.9 punktą, grąžinami Pirkėjui per 14 darbo dienų, pervedant šią pinigų sumą į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas teikiant užsakymą.
  12. Asmens duomenys
  1. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi bgcparduotuve.lt parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir atitinka tikrovę.
  2. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas ir asmuo, kuriam pristatomi produktai, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus amžiaus reikalavimus, vykdant pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintus produktus, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš Taisyklėse numatytos pirkimo ir pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis bgcparduotuve.lt parduotuvės paslaugomis.
  3. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą, kuris pateikiamas pildant registracijos anketą ir joje pažymint atitinkamus laukus.
  13. Pretenzijos
  1. Pirkėjai skatinami bet kokias pretenzijas dėl šių Taisyklių vykdymo, spręsti gera valia draugiškų derybų metu, apie savo nusiskundimus informuojant Pardavėją el. paštu labas@bgcparduotuve.lt
  2. Jei Pirkėjui ir Pardavėjui taikiai sutarti nepavyksta per 14 dienų nuo Pirkėjo pretenzijos gavimo, vartotojas turi teisę kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė (www.vvtat.lt), į jos teritorinius padalinius arba užpildyti prašymo formą nuotoliniu būdu, EGS platformoje esančioje adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.